Slovenské národné divadlo | Vstupné a zľavy


ZĽAVY V SEZÓNE 2018/2019

1. Zľavy pre dôchodcov, študentov, držiteľov preukazov ISIC, ITIC, Euro<26 a žiakov

ČINOHRA SND → 40 % z ceny vstupenky na vybrané predstavenia a vybrané kategórie:

Historická budova SND:

Veselé paničky windsorské 3. a 4. kategória

Nová budova SND:

3. a 4. kategória

Antigona
Elity
Rodáci
Hedda Gabblerová
Vojna a mier
Richard III.

Štúdio nová budova SND:

2.kategória

Bačova žena
Ilúzie
Krotká
Polnočná omša
Popol a vášeň
Túžba po nepriateľovi

Zľava sa nevzťahuje na premiéry, silvestrovské predstavenia (31. 12.), na predstavenia hosťujúcich divadiel ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

OPERA SND → 50 % z ceny vstupenky na miesta z 3. a 4. kategórie

Zľava sa nevzťahuje na predstavenia - Carmen, Nabucco, detské predstavenia, doobedňajšie predstavenia, Kontinuity, silvestrovské predstavenia (31. 12.), Matiné, premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

BALET SND → 50 % z ceny vstupenky na miesta z 3. a 4. Kategórie

Zľava sa nevzťahuje na predstavenie Luskáčik, na predpremiéry, generálky, premiéry, silvestrovské predstavenia (31. 12.), predstavenia hosťujúcich divadiel ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

Zľavy na predstavenia Opery SND, Baletu SND a Činohry SND nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom, ako ani s inými zľavami, ani ich uplatniť na predstavenia so zvýhodneným vstupným (verejné generálky, predpremiéry, dopoludňajšie predstavenia a iné predstavenia uvedené v pokladniciach SND).

2. Zľavy pre ZŤP/ ZŤPS a imobilných návštevníkov
ZŤP a ZŤPS: 50 % na celé hľadisko a všetky predstavenia okrem premiér, predstavení hosťujúcich divadiel, vybraných mimoriadnych udalostí a doobedňajších predstavení (podľa bodu 5 tohto článku, ktoré už majú upravený cenník.)

Imobilní návštevníci majú zvýhodnený vstup za 3 € na všetky predstavenia na miesta vyhradené Smernicou č. 3/2018. Slovenské národné divadlo odporúča imobilnému návštevníkovi zabezpečiť si na predstavenie sprievod. Jeden člen sprievodu imobilného návštevníka má nárok na zľavu 50 % spolu so zakúpením vstupenky imobilným návštevníkom.

SND z organizačných, bezpečnostných a technických dôvodov môže evidovať ako imobilných návštevníkov iba tých návštevníkov, ktorí si zakúpia vstupenku na mieste určenom pre imobilných v zmysle Smernice č. 3/2018 a dané zakúpené miesto aj reálne využijú v rámci konkrétneho predstavenia. V prípade, ak imobilný návštevník nevyužije miesta vyhradené Smernicou č. 3/2018, berie takýto návštevník na vedomie, že nie je zo strany SND možné zabezpečiť v prípade mimoriadnej bezpečnostnej udalosti alebo mimoriadnej situácie opatrenia s čo najvyššou efektívnosťou týkajúcou sa bezpečnosti takéhoto návštevníka v zmysle príslušných právnych predpisov (najmä v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, Vyhlášky Ministerstva Vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii) a takémuto návštevníkovi nie je možné z technických a organizačných dôvodov sprístupniť vstupy v zmysle Smernice č. 3/2018, ktoré slúžia pre imobilného návštevníka.

3. Zľava pre žiakov a študentov umeleckých škôl (základné školy, stredné školy, konzervatóriá, vysoké školy) a pre študentov umelecko-vedných odborov na nevypredané predstavenia

Balet, Činohra, Opera SND → zľava vo forme vstupného vo výške 3 € na 3. a 4. kategóriu v čase 1 hodinu až 30 minút pred začiatkom predstavenia na všetky nevypredané predstavenia SND (neplatí na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na mimoriadne predstavenia).

Okrem žiakov a študentov konzervatórií, poslucháčov VŠMU a Akadémie umení sa táto mimoriadna cena vzťahuje aj na študentov odborov: kulturológia, estetika, dejiny umenia, slovenský jazyk a literatúra, muzikológia, učiteľstvo hudobného umenia (hudobná výchova).

4. Zľava v rámci školských akcií pre žiakov a študentov na vybrané večerné predstavenia a kategórie (hromadný odber: minimálne 15 ks):

Činohra, Opera, Balet SND → Pri objednávke v rámci školskej akcie na každých 15 žiakov učiteľovi alebo inému sprievodu prináleží jedna (1) voľná vstupenka. Zľava na predstavenia všetkých súborov pre hromadný predaj sa riadi podľa bodu 1 tejto Prílohy Zľavy v sezóne 2018/2019.

5. Pevne stanovené ceny na dopoludňajšie a popoludňajšie repertoárové predstavenia (do 16.00 hod. vrátane) v pracovných dňoch:

Činohra SND:
Sála činohry (NB)
historická budova (HB)

1. kategória: 10,00 €
2. kategória: 7,00 €
3. kategória: 5,00 €
4. kategória: 4,00 €

Štúdio (NB)     8,00 €

Opera SND: detské predstavenia
                                                         1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória
Rozprávka o šťastnom konci (HB)    7,00 €         6,00 €          5,00 €         4,00 €
Figaro sem, Figaro tam (HB)              5,00 €        5,00 €          3,00 €          3,00 €
Nepredajme nevestu! (NB)                5,00 €         5,00 €          3,00 €          3,00 €
O čarovnej flaute a iných kúzlach (NB) 5,00 € 5,00 € 3,00 € 3,00 €

Opera SND: všetky repertoárové predstavenia okrem detských predstavení
Sála opery a baletu (NB)
historická budova (HB)

1. kategória: 11,00 €
2. kategória: 10,00 €
3. kategória: 8,00 €
4. kategória: 6,00 €

Balet SND: všetky repertoárové predstavenia
                                                                  1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória
Giselle (HB)                                                 7,00 €         6,00 €         5,00 €           4,00 €
Beatles go Barock (HB)                              7,00 €         6,00 €         5,00 €           4,00 €
Snehulienka a sedem pretekárov (HB)       7,00 €         6,00 €         5,00 €           4,00 €
Luskáčik (HB)                                             10,00 €       7,00 €         5,00 €           4,00 €

nová budova SND:
Za hranicami hriechu                                  10,00 €         7,00 €        5,00 €              -                      
Esmeralda
Korzár
Labutie jazero
Tulák Chaplin


Pevne stanovené ceny sa nevzťahujú na predpremiéry, generálky, na premiéry a večerné predstavenia (po čase 16.00 hod.).
Pevne stanovené ceny sa nevzťahujú na doobedňajšie predstavenia v pracovných dňoch počas vianočných školských prázdnin.


6. Hromadný odber nad 10 ks vstupeniek

Zvláštny režim pri vybraných predstaveniach:

Hromadné objednávky sú povolené/prijímané až jeden týždeň po začatí predaja, a to v prípade predaja na nasledovné predstavenia:

Apartmán v hoteli Bristol, Tak sa na mňa prilepila, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, Je úžasná, Láskavé bohyne, Leni, Veselé paničky windsorské.

Počas sezóny sa môže zoznam predstavení meniť na základe zmeny vo VOP.

V prípade hromadných objednávok zaslaných na predstavenia, ktoré sa nenachádzajú v zozname predstavení podľa tohto bodu VOP, je možné objednávku realizovať v podobe rezervácie v sále aj počas prvého týždňa predaja týchto predstavení, no len do 50 % kapacity z každej cenovej kategórie. Po prvom týždni predaja je možné rezervácie realizovať do celej kapacity predstavenia.

7. Množstvová zľava

Činohra SND → nad 100 ks vstupeniek zľava 5 %

Balet a Opera SND →

nad 20 ks vstupeniek zľava 2 %
nad 30 ks vstupeniek zľava 3 %
nad 40 ks vstupeniek zľava 4 %
nad 50 ks vstupeniek zľava 5 %
nad 100 ks vstupeniek zľava 8 %