Slovenské národné divadlo | Vstupné a zľavy


ZĽAVY V SEZÓNE 2017/2018

1. Zľavy pre dôchodcov, študentov, držiteľov preukazov ISIC, ITIC, Euro<26 a žiakov

Činohra SND → 40 % z ceny vstupenky na vybrané predstavenia a vybrané kategórie:

historická budova SND:

 

3. a 4. kategória

Veselé paničky windorské


nová budova SND:

3. a 4. kategória

Antigona
Arkádia
Fanny a Alexander
Heda Gablerová
Jane Eyrová
Nevesta hôľ
Nevina
Sissi
Vojna a mier

 

Štúdio - nová budova SND:

2. kategória

Bačova žena

Iluzie

Krotká

Polnočná omša

Popol a vášeň

Túžba po nepriateľovi

Zo života ľudstva

Zľavy sa nevzťahujú na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

Opera SND → 50 % z ceny vstupenky na miesta z 3. a zo 4. kategórie

Zľava sa nevzťahuje na predstavenia - Carmen, Nabucco, detské predstavenia, doobedňajšie predstavenia, Kontinuity, Matiné, na Silvestrovský koncert, premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

Balet SND → 50 % z ceny vstupenky na miesta z 3. a zo 4. kategórie

Zľava sa nevzťahuje na predstavenia Luskáčik, na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

2. Zľavy pre ZŤP a ZŤPS a imobilných návštevníkov

Činohra, Opera, Balet SND → 50 % na celé hľadisko a všetky predstavenia okrem premiér, predstavení hosťujúcich divadiel a vybraných mimoriadnych udalostí.

Imobilní návštevníci majú zvýhodnený vstup za 3 € na všetky predstavenia na miesta vyhradené Smernicou č. 8/2009, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť týchto Podmienok. Slovenské národné divadlo odporúča imobilnému návštevníkovi zabezpečiť si na predstavenie sprievod. Jeden člen sprievodu imobilného návštevníka má nárok na zľavu 50 % spolu so zakúpením vstupenky imobilným návštevníkom.

SND z organizačných, bezpečnostných a technických dôvodov môže evidovať ako imobilných návštevníkov iba tých návštevníkov, ktorí si zakúpia vstupenku na mieste určenom pre imobilných v zmysle Smernice č. 8/2009 a dané zakúpené miesto aj reálne využijú v rámci konkrétneho predstavenia. V prípade, ak imobilný návštevník nevyužije miesta vyhradené Smernicou č. 8/2009, berie takýto návštevník na vedomie, že nie je zo strany SND možné zabezpečiť v prípade mimoriadnej bezpečnostnej udalosti alebo mimoriadnej situácie opatrenia s čo najvyššou efektívnosťou týkajúcou sa bezpečnosti takéhoto návštevníka v zmysle príslušných právnych predpisov (najmä v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, Vyhlášky Ministerstva Vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii) a takémuto návštevníkovi nie je možné z technických a organizačných dôvodov sprístupniť vstupy v zmysle Smernice č. 8/2009, ktoré slúžia pre imobilného návštevníka.

3. Zľava pre žiakov a študentov umeleckých škôl (základné školy, stredné školy, konzervatóriá, vysoké školy) a pre študentov umelecko-vedných odborov na nevypredané predstavenia

Balet, Činohra, Opera SND → zľava vo forme vstupného vo výške 3 € na 3. a 4. kategóriu v čase 1 hodinu až 30 minút pred začiatkom predstavenia na všetky nevypredané predstavenia SND (neplatí na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na mimoriadne predstavenia).

Okrem žiakov a študentov konzervatórií, poslucháčov VŠMU a Akadémie umení sa táto mimoriadna cena vzťahuje aj na študentov odborov: kulturológia, estetika, dejiny umenia, slovenský jazyk a literatúra, muzikológia, učiteľstvo hudobného umenia (hudobná výchova).

4. Zľava v rámci školských akcií pre žiakov a študentov na vybrané večerné predstavenia a kategórie (hromadný odber: minimálne 15 ks) v pracovný dňoch:

Činohra, Opera, Balet SND → Pri objednávke v rámci školskej akcie na každých 15 žiakov učiteľovi alebo inému sprievodu prináleží jedna (1) voľná vstupenka.

Činohra, Opera, Balet SND:
Zľava na predstavenia Činohry SND pre hromadný predaj sa riadi podľa bodu 1 v časti Zľavy v sezóne 2017/2018.

5. Pevne stanovené ceny na dopoludňajšie a popoludňajšie repertoárové predstavenia (do 16.00 hod. vrátane) v pracovných dňoch:

Činohra SND:

sála činohry (NB)

historická budova (HB)

1. kategória:

10,00 €

2. kategória:

7,00 €

3. kategória:

5,00 €

4. kategória:

4,00 €

štúdio (NB)

8,00 €

 

Opera SND: detské predstavenia

sála opery a baletu (NB)

historická budova (HB)

1. kategória:

5,00 €

2. kategória:

5,00 €

3. kategória:

3,00 €

4. kategória:

3,00 €

Opera SND: všetky repertoárové predstavenia okrem detských predstavení

sála opery a baletu (NB)

historická budova (HB)

1. kategória:

10,00 €

2. kategória:

7,00 €

3. kategória:

6,00 €

4. kategória:

5,00 €

Balet SND: všetky repertoárové predstavenia okrem Luskáčika

sála opery a baletu (NB)

historická budova (HB)

1. kategória:

7,00 €

2. kategória:

6,00 €

3. kategória:

5,00 €

4. kategória:

4,00 €

 

 

Balet SND: Luskáčik

sála opery a baletu (NB)

historická budova (HB)

1. kategória:

10,00 €

2. kategória:

7,00 €

3. kategória:

6,00 €

4. kategória:

5,00 €

Pevne stanovené ceny sa nevzťahujú na predpremiéry, generálky, na premiéry a večerné predstavenia (po čase 16.00 hod.).
Pevne stanovené ceny sa nevzťahujú na doobedňajšie predstavenia v pracovných dňoch počas vianočných školských prázdnin.

6. Hromadný odber

Zvláštny režim pri vybraných predstaveniach:

Hromadné objednávky sú povolené/prijímame až jeden týždeň po začatí predaja, a to v prípade predaja na nasledovné predstavenia:

Apartmán v hoteli Bristol, Tak sa na mňa prilepila, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, Je úžasná, Láskavé bohyne, Leni, Mercedes Benz, Mojmír II., Veselé paničky windsorské
Počas sezóny sa môže zoznam predstavení meniť.

Hromadné objednávky na predstavenia, ktoré sa nenachádzajú v zozname, je možné realizovať v podobe rezervácie v sále aj počas prvého týždňa predaja týchto predstavení, ale len do 50 % kapacity z každej cenovej kategórie. Po prvom týždni predaja je možné rezervácie realizovať do celej kapacity predstavenia.

7. Rodinná vstupenka

Rodinná vstupenka je skupinový typ zľavy, ktorá je určená pre rodiny s deťmi. Skupinovú zľavu vo výške 15 % si môže uplatniť zákazník na repertoárové predstavenie SND vo všetkých kategóriách sedenia - neplatí na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na mimoriadne predstavenia (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).
Podmienkou uplatnenia zľavy pri nákupe vstupeniek je počet dospelých osôb, ktorý nesmie prevýšiť počet detí v skupine s výnimkou trojčlennej skupiny, kde môžu byť dvaja dospelí a jedno dieťa. Počet detí v skupine nie je obmedzený. Vek detského návštevníka je ohraničený 17 rokmi vrátane.

8. Množstvová zľava

Činohra SND → nad 100 ks vstupeniek zľava 5 %

Balet a Opera SND → nad 20 ks vstupeniek zľava 2 %
nad 30 ks vstupeniek zľava 3 %
nad 40 ks vstupeniek zľava 4 %
nad 50 ks vstupeniek zľava 5 %
nad 100 ks vstupeniek zľava 8 %