Všeobecné obchodné podmienky www.navstevnik.sk


I. Úvodné ustanovenia

 1. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečuje prevádzku portálu www.navstevnik.sk (ďalej len „portál“).
 2. Portál je prioritne určený na prezentáciu kultúrnych podujatí (ďalej len „podujatie“) organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „usporiadateľ podujatia“) a poskytuje aj ďalšie služby súvisiace s rezerváciou a online predajom vstupeniek na vybrané podujatia nasledujúcich kultúrnych inštitúcií MK SR:
  • Divadlo Nová scéna, Bratislava
  • Slovenské národné divadlo, Bratislava
  • Štátne divadlo Košice, Košice
  • Štátna opera, Banská Bystrica
  • Slovenská filharmónia, Bratislava
  • Štátna filharmónia Košice, Košice
  • Štátny komorný orchester, Žilina
  • Kino Lumière, Bratislava
  • Divadelný ústav – Štúdio 12
 3. Portál okrem toho v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. d) a § 3 ods. (1) zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti slúži na propagáciu kultúrno-osvetovej činnosti a verejnú prezentáciu výsledkov kultúrno-osvetovej činnosti kultúrno-osvetových zariadení, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom môže byť ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj alebo obec a ktoré o účasť v ňom prejavia záujem a v súlade s ustanovením § 35 ods. (2) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov aj na propagáciu a verejnú prezentáciu kultúrnych aktivít iných kultúrnych zariadení, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj alebo obec a ktoré o účasť v ňom prejavia záujem.
 4. Návštevníkom portálu je fyzická osoba, ktorá navštívi portál za účelom získania informácie o aktuálnych a/alebo pripravovaných podujatiach a môže pritom využiť aj ďalšie služby portálu, rezervovať si alebo zakúpiť vstupenky na vybrané podujatia.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomný vzťah medzi prevádzkovateľom portálu, usporiadateľom podujatia a návštevníkom portálu.

II. Prevádzka portálu

 1. Prevádzka portálu je zabezpečená 24 hodín denne a 7 dni v týždni na internetovej adrese www.navstevnik.sk.
 2. Na podporu komunikácie s návštevníkmi portálu prevádzkovateľ portálu zriadil mailovú adresu webmaster@navstevnik.sk, prostredníctvom ktorej je možné nahlásiť problémy týkajúce sa prevádzky portálu a služieb, ktoré poskytuje. Každý nahlásený problém je riešený počas pracovných dní v čase od 9:00 - 17:00 hod. Návštevník portálu je informovaný o stave a spôsobe riešenia evidovaných problémov, ktoré nahlásil.
 3. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo na dočasnú odstávku portálu počas lehoty nevyhnutnej na technickú údržbu. Dočasná odstávka portálu bude oznámená na úvodnej stránke portálu minimálne 24 hodín pred začiatkom plánovanej technickej údržby.
 4. Návštevník portálu je povinný používať služby portálu tak, aby nenarúšal jeho fungovanie a v súlade s pokynmi, ktoré sú zverejnené na portáli.
 5. Šírenie akéhokoľvek obsahu portálu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa portálu je zakázané. Obsah portálu je chránený ustanoveniami autorského zákona.
 6. Usporiadateľ podujatia pravidelne aktualizuje zoznam podujatí a zverejňuje aj informácie o pripravovaných podujatiach vo svojej pôsobnosti spravidla 30 dní pred ich uskutočnením.
 7. Informácia o podujatí zverejnenom na portáli obsahuje tieto údaje:
  • názov podujatia,
  • názov usporiadateľa podujatia,
  • informácie o podujatí,
  • začiatok podujatia,
  • miesto konania podujatia,
  • výška ceny vstupného
 8. Návštevník portálu môže získať ďalšie informácie o usporiadateľovi podujatia v časti Inštitúcie a to najmä kontakty, otváracie hodiny pokladníc, poskytované zľavy, možnosť telefonickej rezervácie vstupeniek.
 9. Za obsah informácií o podujatiach, ako aj o usporiadateľovi daných podujatí, ktoré sú zverejnené na portáli, zodpovedá ich usporiadateľ.

III. Rezervácia a predaj vstupeniek

 1. Návštevník portálu môže využívať služby súvisiace s rezerváciou a zakúpením vstupeniek na vybrané podujatia zverejnené na webovom sídle www.navstevnik.sk ako registrovaný zákazník alebo bez registrácie.
 2. Návštevník portálu bez registrácie si môže rezervovať alebo zakúpiť maximálne 4 vstupenky na jedno podujatie, čas na vykonanie rezervácie vstupenky je 20 minút. Potvrdenie o rezervácii alebo zakúpené vstupenky sa zasielajú automaticky na mailovú adresu, ktorú zadal návštevník portálu počas rezervácie alebo kúpy vstupenky na konkrétne podujatie v časti Bez registrácie.
 3. Rezerváciu vstupeniek alebo kúpu vstupeniek prostredníctvom portálu môže zaregistrovaný návštevník portálu (ďalej len „registrovaný zákazník“) vykonať po prihlásení sa do systému.
 4. Registrovaný zákazník má po prihlásení do systému nasledujúce výhody:
  • prístup ku všetkým svojim rezerváciám a zakúpeným vstupenkám,
  • možnosť rezervovať si viac ako 4 miesta na jedno podujatie,
  • možnosť svoju rezerváciu ľubovoľne zrušiť alebo presunúť na nákup online,
  • čas na vykonanie rezervácie vstupenky alebo jej kúpy online je predĺžený na 30 minút.
 5. Potvrdenie o rezervácii vstupeniek, ktoré obsahuje základné informácie o podujatí, o usporiadateľovi podujatia, identifikátor a trvanie rezervácie (exspiráciu), zasiela systém automaticky na mailovú adresu zákazníka.
 6. Rezervované vstupenky si môže zákazník kedykoľvek počas platnosti rezervácie buď zaplatiť online prostredníctvom služby platobného portálu, alebo na základe potvrdenia o rezervácii vstupeniek zakúpiť v ktorejkoľvek pokladni usporiadateľa daného podujatia. Pri kúpe vstupenky je potrebné nahlásiť pokladníčke identifikátor rezervácie. Súčasne je možné uplatniť si zľavu z ceny vstupenky podľa obchodných podmienok usporiadateľa podujatia zverejnených na jeho webovom sídle (napr. zľavy pre študentov, ZŤP, deti, dôchodcov).
 7. Po uplynutí trvania rezervácie (exspirácii) systém vstupenky automaticky uvoľní na ďalšiu rezerváciu alebo predaj prostredníctvom portálu.
 8. O predĺženie rezervácie možno v odôvodnených prípadoch požiadať iba elektronicky (mailom) na adrese webmaster@navstevnik.sk alebo príslušnej kultúrnej inštitúcie. Opakované rušenie a nové vytváranie rezervácií miest na tom istom predstavení sa považuje za úmyselné blokovanie miest s cieľom poškodiť obchodné záujmy usporiadateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rezerváciu takéhoto zákazníka po predchádzajúcom márnom upozornení zrušiť a v prípade nerešpektovania upozornenia na neprípustnosť takéhoto konania až zablokovať registráciu zákazníka na portáli www.navstevnik.sk.
 9. Platba za predaj vstupeniek online prebieha prostredníctvom služby eCard Všeobecnej úverovej banky, ktorá umožňuje návštevníkovi portálu zaplatiť za vstupenku platobnou kartou VISA, Maestro, MasterCard, prípadne Diners Club (ak vydávajúca banka umožňuje uskutočňovanie e-commerce transakcií týmito kartami). Pri platbe systém návštevníka portálu presmeruje na platobný portál VUB, ktorý finančnú transakciu ďalej realizuje.
 10. Po uskutočnení platby za vstupenku (poukázaní sumy na účet príslušnej kultúrnej inštitúcie) systém automaticky zasiela na mailovú adresu zákazníka, ktorý si zakúpil vstupenku (ďalej len „majiteľ vstupenky“), vstupenku v elektronickej forme (súbor vo formáte PDF). Tú si majiteľ vstupenky môže vytlačiť na tlačiarmi spôsobilej tlačiť na formát papiera A4. V prípade návštevníka zaregistrovaného na portáli www.navstevnik.sk systém vstupenku uloží aj na jeho osobnom konte v časti Objednávky, odkiaľ je rovnako možné vstupenku vytlačiť.
 11. Každá vstupenka zakúpená online obsahuje jedinečný identifikačný čiarový kód (ďalej len „identifikačný kód“). Každú vstupenku možno použiť len raz. Systém eviduje vydané vstupenky podľa identifikačných kódov. Vstupenka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá. Vstupenka obsahuje minimálne nasledujúce údaje:
 12. názov podujatia
 13. termín podujatia
 14. identifikačný kód,
 15. miesto konania podujatia,
 16. cenu vstupenky,
 17. názov usporiadateľa podujatia
 18. Usporiadateľ podujatia je povinný pri predložení ešte nepoužitej vstupenky s platným identifikačným kódom umožniť majiteľovi vstupenky prístup na podujatie podľa údajov na vstupenke v zmysle podmienok návštevy podujatia, ktoré zverejňuje usporiadateľ podujatia na svojom webovom sídle.
 19. Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku majiteľ vstupenky, ktorý využil službu kúpy vstupenky na vybrané podujatie cez portál www.navstevnik.sk, nemôže odstúpiť od kúpy vstupenky. Vstupenka na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa usporiadateľ podujatia zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t. j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania.

 

IV. Zodpovednosť

 1. Usporiadateľ podujatia v plnom rozsahu zodpovedá majiteľovi vstupenky za konanie podujatia, ako aj za plnenie všetkých práv, ktoré majiteľovi vstupenky na základe platných právnych predpisov prislúchajú.
 2. Majiteľ vstupenky je oprávnený uplatniť všetky svoje práva, nároky, prípadné sťažnosti vyplývajúce z kúpy vstupenky (vrátane nárokov zo zodpovednosti za nedostatky, škodu a/alebo vzniknutú ujmu) priamo u usporiadateľa podujatia na jeho adrese uvedenej na vstupenke.
 3. Prevádzkovateľ portálu zodpovedá len za riadne a včasné vystavenie vstupenky a zaslanie vstupenky na určenú mailovú adresu, ktorú registrovaný zákazník zadal pri svojej registrácii alebo na mailovú adresu zadanú v časti Bez registrácie.
 4. Pri rezervácii vstupenky alebo kúpe vstupenky bez registrácie prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za nedoručenie potvrdenia o rezervácii alebo nedoručenie zakúpenej vstupenky, pokiaľ návštevník portálu zadal nesprávnu mailovú adresu v časti Bez registrácie.
 5. Prevádzkovateľ portálu a usporiadateľ podujatia nenesie nijakú zodpovednosť za následnú stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie vstupenky a nie sú ani povinní poskytnúť majiteľovi vstupenky náhradnú vstupenku.
 6. V okamihu zakúpenia vstupenky na podujatie zvolenej inštitúcie, bol uzatvorený zmluvný vzťah podľa ustanovení kúpnej zmluvy podľa občianskeho zákonníka s príslušným usporiadateľom a od tohto okamihu sa vzťahujú na predmetný zmluvný vzťah VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY usporiadateľa:

V. Storno vstupenky

 1. V prípade zmeny alebo zrušenia podujatia usporiadateľ podujatia zodpovedá majiteľovi vstupenky za vrátenie ceny vstupenky a to spravidla v pokladnici daného usporiadateľa podujatia v hotovosti po predložení vstupenky s identifikačným kódom. Usporiadateľ podujatia môže ponúknuť majiteľovi vstupenky aj vstupenku na náhradné podujatie.
 2. Ak majiteľ vstupenky v prípade zmeny podujatia navštívi náhradné podujatie, stráca nárok na vrátenie ceny vstupenky, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu vstupenky medzi pôvodným a náhradným podujatím.
 3. Storno vstupenky v iných prípadoch určuje usporiadateľ podujatia v zmysle svojich obchodných podmienok a je potrebné sa obrátiť priamo na usporiadateľa podujatia. Kontaktné údaje sú uvedené na webovom sídle www.navstevnik.sk v časti Inštitúcie.

VI. Ochrana osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „Nariadenie“ a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) Prevádzkovateľ portálu a usporiadatelia podujatí, spracúvajú vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch. 

Toto vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou a informácie o prístupe k osobným údajom. Pre informácie, týkajúce sa konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, s tým súvisiacich podmienok spracúvania osobných údajov, právneho základu a lehoty uchovávania prejdite do vami zvolenej sekcie, podľa účelu spracúvania.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v  Nariadení alebo Zákone o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ portálu má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa portálu. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ portálu je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Zodpovedná osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Mail: zodpovednaosoba@culture.gov.sk
Korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
Nám. SNP č. 33, 813 31  Bratislava

Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Skutočnosť, či sú vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom týchto spracovateľských operácií si overte v príslušnej sekcii, podľa účelu spracúvania.   

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  telefón: 2/3231 3214;
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby. 

Internetový obchod

Aby sme s vami mohli uskutočniť obchodný vzťah potrebujeme o vás spracúvať niektoré osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy, dodanie tovaru/služby, uskutočnenie platby, plnenie ďalších zmluvných povinností, súvisiacich najmä s uplatňovaním práv zo záruky, reklamácie a podobne (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

 1. Prevádzkovateľ portálu a usporiadatelia podujatí sú oprávnení a povinní spracúvať osobné údaje registrovaných zákazníkov v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).  Na spracúvanie osobných údajov sa primerane vzťahuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely poskytovania služieb súvisiacich s rezerváciou a predajom vstupeniek.
 2. Návštevník portálu poskytuje svoje osobné údaje pri registrácii v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt. Registrovaný zákazník na prihlasovanie do systému používa mailovú adresu a heslo, ktoré si pri registrácii vytvoril, prípadne zmenil vo svojom osobnom profile.
 3. Prevádzkovateľ osobné údaje registrovaného zákazníka sprístupňuje na vyššie uvedený účel usporiadateľovi podujatia, v súvislosti s ktorým boli získané.
 4. Kúpa/rezervácia vstupeniek bez registrácie – Prevádzkovateľ portálu a usporiadatelia podujatí sú oprávnení a povinní spracúvať osobné údaje zákazníkov v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov v rozsahu email, prípadne telefón (nepovinný údaj), miesto, čas a usporiadateľ podujatia, kedy je poskytnutie týchto údajov nevyhnutné na účely poskytovania služieb súvisiacich s rezerváciou a predajom vstupeniek a spracúvanie osobných údajov sa tak spracúva v súlade s právnym základom čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) (zmluvný vzťah) bez súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na priebeh, alebo vysporiadanie služieb súvisiacich s rezerváciou a predajom vstupeniek.
 5. Kúpa/rezervácia vstupeniek s registráciou  - Prevádzkovateľ portálu a usporiadatelia podujatí sú oprávnení a povinní spracúvať osobné údaje zákazníkov v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Zákonom v rozsahu email, heslo, meno a priezvisko, miesto, čas a usporiadateľ podujatia ako povinné údaje a mesto, ulica, PSČ a telefón ako nepovinné údaje, kedy je poskytnutie týchto údajov nevyhnutné na účely poskytovania služieb súvisiacich s opakovanou rezerváciou a predajom vstupeniek a spracúvanie osobných údajov sa tak spracúva v súlade s právnym základom čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) (zmluvný vzťah) bez súhlasu dotknutej osoby, kedy dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP pri registrácii. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu trvania registrácie.
 6. Zasielanie marketingových informácií - v tomto prípade Prevádzkovateľ portálu a usporiadatelia podujatí sú oprávnení spracúvať osobné údaje zákazníkov v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Nariadením GDPR a zákonom 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov  v rozsahu email, meno a priezvisko, mesto, ulica, PSČ a telefón, miesto, čas a usporiadateľ podujatia  pre účely zasielania marketingových informácií o kultúrnych podujatiach. Takéto zasielanie je možné len na základe osobitného a dobrovoľného súhlasu návštevníka alebo registrovaného zákazníka v súlade s čl. 6, ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR), ktorý vyjadríte vyznačením príslušného políčka pri registrácii.
 1. Návštevník portálu a registrovaný zákazník, vyznačením (kliknutím na príslušné políčko) súhlasu so zasielaním marketingovej komunikácie na stránke Prevádzkovateľa portálu postupom podľa bodu 6 týchto podmienok, udeľuje Prevádzkovateľovi portálu ako aj usporiadateľovi podujatia, resp. usporiadateľom podujatí, týmto súhlas na spracúvanie osobných údajov, najmä podľa čl. 6, ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR), za účelom zasielania marketingových informácií na propagáciu kultúry a informovania o predstaveniach organizovaných usporiadateľom podujatia, respektíve usporiadateľmi podujatí, prípadne o iných aktivitách usporiadateľa podujatia, respektíve usporiadateľov podujatí. Návštevníkom a/alebo registrovaným zákazníkom udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať spôsobom podľa bodu 7 týchto podmienok.
 1. Návštevník portálu alebo  registrovaný zákazník vyznačením (kliknutím na príslušné políčko) súhlasu so zasielaním marketingovej komunikácie na stránke Prevádzkovateľa portálu postupom podľa bodu 6 týchto podmienok udeľuje Prevádzkovateľovi portálu ako aj usporiadateľovi podujatia, resp. usporiadateľom podujatí, týmto výslovný súhlas so zasielaním marketingovej komunikácie na účely priameho marketingu podľa § 57 ods. 7 a § 62 ods. 2 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to najmä na volanie alebo používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ, na účel propagácie a informovaní o predstaveniach organizovaných usporiadateľom podujatia, respektíve usporiadateľmi podujatí, prípadne o iných aktivitách usporiadateľa podujatia, respektíve usporiadateľov podujatí. Návštevníkom a/alebo registrovaným zákazníkom udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať spôsobom podľa bodu 7 týchto podmienok. Elektronickou poštou je textová, hlasová, zvuková alebo obrazová správa zaslaná prostredníctvom verejnej siete, ktorú možno uložiť v sieti alebo v koncovom zariadení príjemcu, kým ju príjemca nevyzdvihne.
 1. Súhlas podľa bodu 6 písm. a) a bodu 6 písm. b) týchto podmienok sa udeľuje dobrovoľným vyznačením samostatného, na tento účel slúžiaceho poľa v online formulári pri registrácii, respektíve pri zakúpení lístka s príslušným popisom a s odkazom na tento dokument; toto pole nie je prednastavené a na udelenie súhlasu na spracovanie a poskytnutie osobných údajov podľa bodu 6 písm. a) tohto článku VOP, ako aj súhlasu so zasielaním marketingovej komunikácie na účely priameho marketingu podľa bodu 6 písm. b) tohto článku VOP,  sa vyžaduje aktívne konanie zo strany dotknutej osoby. Doba platnosti súhlasu je 36 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu alebo od poslednej aktivity na webovom portáli.  Pred uplynutím tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať vyznačením na stránkach portálu vo svojom profile alebo písomnou formou na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa portálu. Súhlas na poskytnutie osobných údajov podľa bodu 6 písm. a) tohto článku VOP, ako aj súhlas so zasielaním marketingovej komunikácie na účely priameho marketingu podľa bodu 6 písm. b) tohto článku VOP je odvolaný dňom doručenia písomného odvolania súhlasu návštevníka alebo registrovaného zákazníka prostredníctvom e-mailu prevádzkovateľovi portálu alebo usporiadateľovi podujatia, pričom účinnosť odvolania súhlasu nastáva uplynutím lehoty 7 dní od doručenia odvolania súhlasu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa portálu a/alebo usporiadateľa podujatia. Prevádzkovateľ portálu, ako aj usporiadateľ podujatia si vyhradzujú z dôvodu administratívnej náročnosti, právo na spracovanie doručeného odvolania súhlasu návštevníkom v lehote 7 kalendárnych dní od doručenia mailu s odvolaním súhlasu na príslušnú e-mailovú adresu Prevádzkovateľa portálu alebo usporiadateľa podujatia návštevníkom. Návštevník, respektíve registrovaný zákazník berie na vedomie, že počas lehoty na spracovanie podľa predchádzajúcej vety tohto bodu VOP môže ešte výnimočne dôjsť k zaslaniu predmetnej marketingovej komunikácie na e-mail.  Odvolanie súhlasu je bezplatné a je ho možné vykonať kedykoľvek. Poskytnutie osobných údajov na marketingové účely a udelenie súhlasu podľa bodu 6 týchto VOP je dobrovoľné.   
 2. Registrovaný návštevník berie na vedomie, že prevádzkovateľ portálu a usporiadatelia podujatia sú oprávnení spracúvať osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorých aktuálny zoznam je uvedený na konkrétnom webovom sídle, alebo vo VOP usporiadateľov podujatí. Prevádzkovateľ portálu a usporiadatelia podujatí sa zaväzujú, že získané osobné údaje budú chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania. Prevádzkovateľ a usporiadatelia podujatí sa zároveň zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

 

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú zverejnené na internetovej adrese www.navstevnik.sk.
 2. Návštevník portálu potvrdením záujmu o rezerváciu alebo kúpu vstupenky na vybrané podujatie prostredníctvom portálu súhlasí so znením týchto VOP, s ktorými bol oboznámený a akceptoval ich.
 3. Všetky vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť VOP.
 4. Tieto VOP sú platné od 25. 5. 2018.