Všeobecné obchodné podmienky www.navstevnik.sk


I. Úvodné ustanovenia

 1. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečuje prevádzku portálu www.navstevnik.sk (ďalej len „portál“).
 2. Portál je prioritne určený na prezentáciu kultúrnych podujatí (ďalej len „podujatie“) organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „usporiadateľ podujatia“) a poskytuje aj ďalšie služby súvisiace s rezerváciou a online predajom vstupeniek na vybrané podujatia nasledujúcich kultúrnych inštitúcií MK SR:
  • Divadlo Nová scéna, Bratislava
  • Slovenské národné divadlo, Bratislava
  • Štátne divadlo Košice, Košice
  • Štátna opera, Banská Bystrica
  • Slovenská filharmónia, Bratislava
  • Štátna filharmónia Košice, Košice
  • Štátny komorný orchester, Žilina
  • Kino Lumière, Bratislava
  • Divadelný ústav – Štúdio 12
 3. Portál okrem toho v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. d) a § 3 ods. (1) zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti slúži na propagáciu kultúrno-osvetovej činnosti a verejnú prezentáciu výsledkov kultúrno-osvetovej činnosti kultúrno-osvetových zariadení, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom môže byť ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj alebo obec a ktoré o účasť v ňom prejavia záujem a v súlade s ustanovením § 35 ods. (2) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov aj na propagáciu a verejnú prezentáciu kultúrnych aktivít iných kultúrnych zariadení, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj alebo obec a ktoré o účasť v ňom prejavia záujem.
 4. Návštevníkom portálu je fyzická osoba, ktorá navštívi portál za účelom získania informácie o aktuálnych a/alebo pripravovaných podujatiach a môže pritom využiť aj ďalšie služby portálu, rezervovať si alebo zakúpiť vstupenky na vybrané podujatia.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomný vzťah medzi prevádzkovateľom portálu, usporiadateľom podujatia a návštevníkom portálu.

II. Prevádzka portálu

 1. Prevádzka portálu je zabezpečená 24 hodín denne a 7 dni v týždni na internetovej adrese www.navstevnik.sk.
 2. Na podporu komunikácie s návštevníkmi portálu prevádzkovateľ portálu zriadil mailovú adresu webmaster@navstevnik.sk, prostredníctvom ktorej je možné nahlásiť problémy týkajúce sa prevádzky portálu a služieb, ktoré poskytuje. Každý nahlásený problém je riešený počas pracovných dní v čase od 9:00 - 17:00 hod. Návštevník portálu je informovaný o stave a spôsobe riešenia evidovaných problémov, ktoré nahlásil.
 3. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo na dočasnú odstávku portálu počas lehoty nevyhnutnej na technickú údržbu. Dočasná odstávka portálu bude oznámená na úvodnej stránke portálu minimálne 24 hodín pred začiatkom plánovanej technickej údržby.
 4. Návštevník portálu je povinný používať služby portálu tak, aby nenarúšal jeho fungovanie a v súlade s pokynmi, ktoré sú zverejnené na portáli.
 5. Šírenie akéhokoľvek obsahu portálu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa portálu je zakázané. Obsah portálu je chránený ustanoveniami autorského zákona.
 6. Usporiadateľ podujatia pravidelne aktualizuje zoznam podujatí a zverejňuje aj informácie o pripravovaných podujatiach vo svojej pôsobnosti spravidla 30 dní pred ich uskutočnením.
 7. Informácia o podujatí zverejnenom na portáli obsahuje tieto údaje:
  • názov podujatia,
  • názov usporiadateľa podujatia,
  • informácie o podujatí,
  • začiatok podujatia,
  • miesto konania podujatia,
  • výška ceny vstupného
 8. Návštevník portálu môže získať ďalšie informácie o usporiadateľovi podujatia v časti Inštitúcie a to najmä kontakty, otváracie hodiny pokladníc, poskytované zľavy, možnosť telefonickej rezervácie vstupeniek.
 9. Za obsah informácií o podujatiach, ako aj o usporiadateľovi daných podujatí, ktoré sú zverejnené na portáli, zodpovedá ich usporiadateľ.

III. Rezervácia a predaj vstupeniek

 1. Návštevník portálu môže využívať služby súvisiace s rezerváciou a zakúpením vstupeniek na vybrané podujatia zverejnené na webovom sídle www.navstevnik.sk ako registrovaný zákazník alebo bez registrácie.
 2. Návštevník portálu bez registrácie si môže rezervovať alebo zakúpiť maximálne 4 vstupenky na jedno podujatie, čas na vykonanie rezervácie vstupenky je 20 minút. Potvrdenie o rezervácii alebo zakúpené vstupenky sa zasielajú automaticky na mailovú adresu, ktorú zadal návštevník portálu počas rezervácie alebo kúpy vstupenky na konkrétne podujatie v časti Bez registrácie.
 3. Rezerváciu vstupeniek alebo kúpu vstupeniek prostredníctvom portálu môže zaregistrovaný návštevník portálu (ďalej len „registrovaný zákazník“) vykonať po prihlásení sa do systému.
 4. Registrovaný zákazník má po prihlásení do systému nasledujúce výhody:
  • prístup ku všetkým svojim rezerváciám a zakúpeným vstupenkám,
  • možnosť rezervovať si viac ako 4 miesta na jedno podujatie,
  • možnosť svoju rezerváciu ľubovoľne zrušiť alebo presunúť na nákup online,
  • čas na vykonanie rezervácie vstupenky alebo jej kúpy online je predĺžený na 30 minút.
 5. Potvrdenie o rezervácii vstupeniek, ktoré obsahuje základné informácie o podujatí, o usporiadateľovi podujatia, identifikátor a trvanie rezervácie (exspiráciu), zasiela systém automaticky na mailovú adresu zákazníka.
 6. Rezervované vstupenky si môže zákazník kedykoľvek počas platnosti rezervácie buď zaplatiť online prostredníctvom služby platobného portálu, alebo na základe potvrdenia o rezervácii vstupeniek zakúpiť v ktorejkoľvek pokladni usporiadateľa daného podujatia. Pri kúpe vstupenky je potrebné nahlásiť pokladníčke identifikátor rezervácie. Súčasne je možné uplatniť si zľavu z ceny vstupenky podľa obchodných podmienok usporiadateľa podujatia zverejnených na jeho webovom sídle (napr. zľavy pre študentov, ZŤP, deti, dôchodcov).
 7. Po uplynutí trvania rezervácie (exspirácii) systém vstupenky automaticky uvoľní na ďalšiu rezerváciu alebo predaj prostredníctvom portálu.
 8. O predĺženie rezervácie možno v odôvodnených prípadoch požiadať iba elektronicky (mailom) na adrese webmaster@navstevnik.sk alebo príslušnej kultúrnej inštitúcie. Opakované rušenie a nové vytváranie rezervácií miest na tom istom predstavení sa považuje za úmyselné blokovanie miest s cieľom poškodiť obchodné záujmy usporiadateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rezerváciu takéhoto zákazníka po predchádzajúcom márnom upozornení zrušiť a v prípade nerešpektovania upozornenia na neprípustnosť takéhoto konania až zablokovať registráciu zákazníka na portáli www.navstevnik.sk.
 9. Platba za predaj vstupeniek online prebieha prostredníctvom služby eCard Všeobecnej úverovej banky, ktorá umožňuje návštevníkovi portálu zaplatiť za vstupenku platobnou kartou VISA, Maestro, MasterCard, prípadne Diners Club (ak vydávajúca banka umožňuje uskutočňovanie e-commerce transakcií týmito kartami). Pri platbe systém návštevníka portálu presmeruje na platobný portál VUB, ktorý finančnú transakciu ďalej realizuje.
 10. Po uskutočnení platby za vstupenku (poukázaní sumy na účet príslušnej kultúrnej inštitúcie) systém automaticky zasiela na mailovú adresu zákazníka, ktorý si zakúpil vstupenku (ďalej len „majiteľ vstupenky“), vstupenku v elektronickej forme (súbor vo formáte PDF). Tú si majiteľ vstupenky môže vytlačiť na tlačiarmi spôsobilej tlačiť na formát papiera A4. V prípade návštevníka zaregistrovaného na portáli www.navstevnik.sk systém vstupenku uloží aj na jeho osobnom konte v časti Objednávky, odkiaľ je rovnako možné vstupenku vytlačiť.
 11. Každá vstupenka zakúpená online obsahuje jedinečný identifikačný čiarový kód (ďalej len „identifikačný kód“). Každú vstupenku možno použiť len raz. Systém eviduje vydané vstupenky podľa identifikačných kódov. Vstupenka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá. Vstupenka obsahuje minimálne nasledujúce údaje:
  • názov podujatia
  • termín podujatia
  • identifikačný kód,
  • miesto konania podujatia,
  • cenu vstupenky,
  • názov usporiadateľa podujatia
 12. Usporiadateľ podujatia je povinný pri predložení ešte nepoužitej vstupenky s platným identifikačným kódom umožniť majiteľovi vstupenky prístup na podujatie podľa údajov na vstupenke v zmysle podmienok návštevy podujatia, ktoré zverejňuje usporiadateľ podujatia na svojom webovom sídle.
 13. Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku majiteľ vstupenky, ktorý využil službu kúpy vstupenky na vybrané podujatie cez portál www.navstevnik.sk, nemôže odstúpiť od kúpy vstupenky. Vstupenka na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa usporiadateľ podujatia zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t. j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania.

IV. Zodpovednosť

 1. Usporiadateľ podujatia v plnom rozsahu zodpovedá majiteľovi vstupenky za konanie podujatia, ako aj za plnenie všetkých práv, ktoré majiteľovi vstupenky na základe platných právnych predpisov prislúchajú.
 2. Majiteľ vstupenky je oprávnený uplatniť všetky svoje práva, nároky, prípadné sťažnosti vyplývajúce z kúpy vstupenky (vrátane nárokov zo zodpovednosti za nedostatky, škodu a/alebo vzniknutú ujmu) priamo u usporiadateľa podujatia na jeho adrese uvedenej na vstupenke.
 3. Prevádzkovateľ portálu zodpovedá len za riadne a včasné vystavenie vstupenky a zaslanie vstupenky na určenú mailovú adresu, ktorú registrovaný zákazník zadal pri svojej registrácii alebo na mailovú adresu zadanú v časti Bez registrácie.
 4. Pri rezervácii vstupenky alebo kúpe vstupenky bez registrácie prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za nedoručenie potvrdenia o rezervácii alebo nedoručenie zakúpenej vstupenky, pokiaľ návštevník portálu zadal nesprávnu mailovú adresu v časti Bez registrácie.
 5. Prevádzkovateľ portálu a usporiadateľ podujatia nenesie nijakú zodpovednosť za následnú stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie vstupenky a nie sú ani povinní poskytnúť majiteľovi vstupenky náhradnú vstupenku.

V. Storno vstupenky

 1. V prípade zmeny alebo zrušenia podujatia usporiadateľ podujatia zodpovedá majiteľovi vstupenky za vrátenie ceny vstupenky a to spravidla v pokladnici daného usporiadateľa podujatia v hotovosti po predložení vstupenky s identifikačným kódom. Usporiadateľ podujatia môže ponúknuť majiteľovi vstupenky aj vstupenku na náhradné podujatie.
 2. Ak majiteľ vstupenky v prípade zmeny podujatia navštívi náhradné podujatie, stráca nárok na vrátenie ceny vstupenky, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu vstupenky medzi pôvodným a náhradným podujatím.
 3. Storno vstupenky v iných prípadoch určuje usporiadateľ podujatia v zmysle svojich obchodných podmienok a je potrebné sa obrátiť priamo na usporiadateľa podujatia. Kontaktné údaje sú uvedené na webovom sídle www.navstevnik.sk v časti Inštitúcie.

VI. Spracovanie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ portálu a usporiadatelia podujatí sú oprávnení a povinní spracúvať osobné údaje registrovaných zákazníkov v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely poskytovania služieb súvisiacich s rezerváciou a predajom vstupeniek.
 2. Návštevník portálu poskytuje svoje osobné údaje pri registrácii v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt. Registrovaný zákazník na prihlasovanie do systému používa mailovú adresu a heslo, ktoré si pri registrácii vytvoril, prípadne zmenil vo svojom osobnom profile.
 3. Prevádzkovateľ osobné údaje registrovaného zákazníka sprístupňuje na vyššie uvedený účel usporiadateľovi podujatia, v súvislosti s ktorým boli získané.
 4. Registrovaný zákazník je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie svojej registrácie na využívanie služieb súvisiacich s rezerváciou alebo kúpou vstupeniek zaslaním požiadavky na mailovú adresu webmaster@navstevnik.sk.
 5. Práva registrovaného zákazníka uvedené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.
 6. Prevádzkovateľ portálu a usporiadatelia podujatí sa zaväzujú, že získané osobné údaje budú chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania. Prevádzkovateľ a usporiadatelia podujatí sa zároveň zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú zverejnené na internetovej adrese www.navstevnik.sk.
 2. Návštevník portálu potvrdením záujmu o rezerváciu alebo kúpu vstupenky na vybrané podujatie prostredníctvom portálu súhlasí so znením týchto VOP, s ktorými bol oboznámený a akceptoval ich.
 3. Všetky vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť VOP.
 4. Tieto VOP sú platné od 1. 06. 2017.