O portáli


Informácie o portáli

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava
Tel.: +421 2 20482 111

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pôsobí ako ústredný orgán štátnej správy, podieľa sa na vytváraní podmienok pre rozvoj a prezentáciu kultúry vo všetkých oblastiach umenia a štátneho jazyka a koordinuje postupy pri zabezpečovaní implementácie štátnej kultúrnej politiky.

Na portál www.navstevnik.sk pravidelne prispievajú informáciami o realizovaných podujatiach nasledovné inštitúcie v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR:

 • Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti
 • Divadelný ústav
 • Divadlo Nová scéna
 • Hudobné centrum
 • Literárne informačné centrum
 • Múzeum Slovenského národného povstania
 • Národné osvetové centrum
 • Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
 • Slovenská filharmónia
 • Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
 • Slovenská národná galéria
 • Slovenská národná knižnica v Martine
 • Slovenská ústredná hvezdáreň
 • Slovenské centrum dizajnu
 • Slovenské národné divadlo
 • Slovenské národné múzeum
 • Slovenské technické múzeum
 • Slovenský filmový ústav
 • Slovenský ľudový umelecký kolektív/SĽUK
 • Štátna filharmónia Košice
 • Štátna opera Banská Bystrica
 • Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
 • Štátna vedecká knižnica v Košiciach
 • Štátna vedecká knižnica v Prešove
 • Štátne divadlo Košice
 • Štátny komorný orchester Žilina
 • Umelecký súbor Lúčnica
 • Univerzitná knižnica v Bratislave
 • Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Účel portálu

Portál www.navstevnik.sk má ambíciu byť komplexným prezentačným, rezervačným a predajným portálom vstupenkového systému rezortu kultúry.

Jeho cieľom je návštevníkom stránky, priaznivcom kultúry, maximálne uľahčiť nielen prístup k čo najširším informáciám o programovej ponuke štátnych kultúrnych zariadení z jediného internetového miesta, ale aj zjednodušiť prístup k rezervácii či kúpe vstupeniek na zvolené podujatia.

Na portáli okrem informácií o štátnych kultúrnych zariadeniach a ich programovej ponuke nájde návštevník viaceré užitočné služby - získa prehľad o voľných miestach v divadelných či koncertných sálach a dostane možnosť si z pohodlia svojho domova vybrať, zarezervovať alebo aj kúpiť, on-line zaplatiť a vytlačiť vstupenky na zvolené podujatie.

Svojou registráciou si návštevník zabezpečí aktuálne informácie poslané e-mailom, napr. o zrušení alebo zmene predstavenia, čo mu pri návšteve kultúrneho zariadenia môže ušetriť prípadné nemilé prekvapenie.

Do systému portálu www.navstevnik.sk sú v súčasnosti zapojené všetky organizácie rezortu kultúry, postupne ho však rozširujeme aj na iné kultúrno-osvetové a kultúrne inštitúcie, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj alebo obec a ktoré o účasť v ňom prejavia záujem.

Portál umožňuje výber podujatí podľa:

 • preferovaného typu (divadlo, koncerty, výstavy, ľudová kultúra, kino Lumière a iné),
 • termínu konania (dnes, zajtra, víkend, týždeň, mesiac, od-do),
 • kultúrnej inštitúcie,
 • mesta/obce v blízkosti bydliska,
 • zaradenia do cieľovej skupiny (deti a mládež, rodiny, organizované predstavenia pre školy)

Pripomienky a podnety

Hoci náš systém sústreďuje informácie o všetkých kultúrnych podujatiach v rezorte kultúry, informácie o každej organizácii rezortu sme na portáli doplnili aj o adresu jej internetovej stránky, aby ste prípadné pripomienky a podnety k zverejneným podujatiam mohli adresovať priamo konkrétnej inštitúcii. Vaše názory a návrhy na ďalšie vylepšenie tohto portálu však rovnako privítame aj my, na našej kontaktnej adrese:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava 1
webmaster@navstevnik.sk

Všeobecné právne podmienky

Prístupom na webové sídlo www.navstevnik.sk a prehliadaním jeho obsahu dávate súhlas s uvedenými podmienkami.

Všeobecné informácie

Správca obsahu vyvinul maximálne úsilie v záujme zabezpečenia toho, aby všetky informácie uverejňované na webovom sídle www.navstevnik.sk, boli správne a aktuálne v momente ich uvedenia na týchto stránkach. Napriek tomu správca obsahu ani výslovne, ani implicitne neručí za informácie, poskytované prostredníctvom tohto webového sídla a môže kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia, vykonať úpravy a opravy a úplne, alebo čiastočne zrušiť webové sídlo alebo odstrániť informácie na ňom zverejnené. Správca obsahu nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo nedostatky zverejnené na tomto webovom sídle.

Akékoľvek rozhodnutie založené na informáciách uvedených na webovom sídle www.navstevnik.sk patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa.

Správca obsahu nepreberá zodpovednosť za žiadne straty alebo škody vyplývajúce z prístupu na webové sídlo, z informácií zverejnených na tomto webovom sídle, z ich neprístupnosti alebo ich použitia. Správca obsahu nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohto webového sídla.

Správca obsahu nezodpovedá za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin.

Autorské práva

Portál www.navstevnik.sk, na ňom uvedený akýkoľvek obrazový, zvukový či textový obsah, alebo ich umiestenie, sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Ich akékoľvek použitie je možné výlučne len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom ministerstva.

Pri preberaní a šírení údajov z webového sídla ministerstva musí byť uvedený ako zdroj informácií „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky“ a príslušný elektronický súbor alebo text nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný.

Používanie v rozpore s uvedenými všeobecnými právnymi podmienkami, môže mať za následok občianskoprávne, trestnoprávne a autorskoprávne postihy. Správca obsahu bude vystupovať proti každému porušeniu práv, o ktorom získa informácie.

Ochrana osobných údajov

Pri vypĺňaní formulárov môžu byť požadované niektoré informácie, ktoré môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek používateľov stránky. Správca obsahu okrem týchto vedome a dobrovoľne poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o používateľovi v súvislosti so vstupom na portál.

Niektoré z týchto údajov poskytnutých správcovi obsahu prostredníctvom portálu www.navstevnik.sk môžu mať povahu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Nakladanie s nimi a ich ochrana je upravená citovaným zákonom.

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.navstevnik.sk spĺňa základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy a je vytvorené s ohľadom na funkčnosť a prístupnosť obsahu.