Národná cena za dizajn


Celoštátna súťaž dizajnu, ktorú vyhlasuje Ministerstvom kultúry SR a Slovenské centrum dizajnu. Cieľom súťaže je podporiť inovačné a realizačné úsilie tvorcov dizajnu a výrobcov v Slovenskej republike, ako aj uplatnenie slovenských dizajnérov v rámci Európskej únie, motivovať výrobcov v Slovenskej republike ku kontinuálnej spolupráci s profesionálnymi dizajnérmi, podporiť rozvoj teórie dizajnu a odbornej publicistiky v tejto oblasti tvorivej činnosti, mapovať a dokumentovať vývoj dizajnu v Slovenskej republike. Okrem hlavných národných cien sa od roku 2005 udeľujú špeciálne ocenenia – Cena ministra školstva SR za študentský dizajn, Cena ministra kultúry SR a Cena ministra hospodárstva SR. Súťaže sa môžu zúčastniť domáci alebo zahraniční dizajnéri, ktorí spolupracujú so slovenským výrobcom, domáci alebo zahraniční výrobcovia spolupracujúci so slovenským dizajnérom, študenti dizajnu, dizajnérske štúdiá a klienti.

Súťažné kategórie:

 • Profesionálny produktový dizajn (v nepárnom roku)
  Výrobok alebo zariadenie vyrábané sériovo, bez ohľadu na veľkosť série, produkt s novým súčasným dizajnom vyrobený remeselným spôsobom v malej sérii.
 • Študentský produktový dizajn (v nepárnom roku)
  Modely a prototypy vytvorené ako semestrálne, bakalárske alebo magisterské práce na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v Slovenskej republike alebo počas stáže na podobnej vysokej škole v zahraničí. Predmetná špecifikácia je analogická pre profesionálny aj študentský dizajn a je obsahom súťažných podmienok.
 • Profesionálny komunikačný dizajn (v párnom roku)
  Produkty grafického dizajnu (definované v súťažných podmienkach).
 • Študentský komunikačný dizajn (v párnom roku)
  Semestrálne, bakalárske alebo magisterské práce z oblasti komunikačného dizajnu, ktoré vznikli na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v Slovenskej republike alebo počas stáže na podobnej vysokej škole v zahraničí. Predmetná špecifikácia je analogická za profesionálny aj študentský komunikačný dizajn a je obsahom súťažných podmienok.
 • Experimentálny produktový a komunikačný dizajn
  Výsledok vlastnej iniciatívy autorov, profesionálov alebo študentov (bez objednávky) – študijné a výskumné projekty, inovatívne dizajnové koncepty.

Bližšie informácie a výsledky súťaže sú dostupné na stránkach Slovenského centra dizajnu.