Mestské centrum kultúry Malacky

Mestské centrum kultúry je organizátorom kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích programov v Malackách.

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Malacky

Adresa sídla: Zahorácka 1919, 901 01 Malacky

Mestské centrum kultúry Malacky

Mestské centrum kultúry ako príspevková organizácia mesta Malacky. Organizácia vznikla za účelom organizovania kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích programov.

Štatutárnym orgánom príspevkovej organizácie je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva MsZ Malacky.

Hlavnou činnosťou je organizovanie kultúrno-spoločenských aktivít prostredníctvom umeleckých a kultúrno-výchovných podujatí, expozícií, klubovej a záujmovo-umeleckej činnosti. MCK buduje, spracováva a poskytuje verejnosti fond knižnice a múzea. Od februára 2005 je súčasťou MCK aj Kino Záhoran. Ďalším strediskom MCK je Múzeum Michala Tillnera, súčasťou ktorého sú aj Krypty pod františkánskym kostolom, Knižnica MCK a Spoločenský dom.

V súčasnej dobe má MCK sídlo na Záhoráckej ul. č. 1919, kde sa nachádza knižnica, múzeum, galéria, učebňa, tanečné miestnosti a kancelárie.