Divadelný ústav

Divadený ústav, založený v roku 1961, je celoslovenskou odbornou inštitúciou v priamom riadení Ministerstva kultúry SR, ktorá sa zaoberá komplexným výskumom, dokumentáciou a poskytovaním informácii vo vzťahu k divadelnej kultúre na Slovensku od vzniku prvej profesionálnej scény v roku 1920.

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava

Divadelný ústav

Divadený ústav, založený v roku 1961, je celoslovenskou odbornou inštitúciou v priamom riadení Ministerstva kultúry SR, ktorá sa zaoberá komplexným výskumom, dokumentáciou a poskytovaním informácii vo vzťahu k divadelnej kultúre na Slovensku od vzniku prvej profesionálnej scény v roku 1920.

Vo svojej odbornej činnosti systematicky zhromažďuje, vedecky spracováva a sprístupňuje zbierkové, archívne a dokumentačné fondy z histórie a súčasnosti slovenského profesionálneho divadla, spravuje kultúrne dedičstvo v oblasti divadelnej kultúry na Slovensku a zabezpečuje komplexný informačný systém o profesionálnom divadle v oblasti divadla a ďalších druhov dramatického umenia (opera, balet, scénický tanec, bábkové divadlo a iné umelecké formy) na Slovensku.

Divadelný ústav zastáva niektoré špecializované funkcie, vďaka ktorým sa zaraďuje k organizáciám s jedinečným poľom pôsobenia. Je to predovšetkým jeho vedecko-výskumná činnosť, ktorá zahŕňa bádanie v oblasti slovenského divadla od založenia stálej profesionálnej scény v roku 1920 až po súčasnosť, rieši vedecko-výskumné úlohy, spolupracuje na vedecko-výskumnej činnosti partnerských inštitúcií v oblasti divadelnej kultúry na Slovensku a v zahraničí, významne sa angažuje v organizovaní odborných sympózií, seminárov, kolokvií a iných foriem prezentácie vedecko-výskumnej činnosti, sleduje, skúma a hodnotí slovenskú divadelnú produkciu.

V tejto súvislosti rozšíril Divadelný ústav v roku 2007 svoje už predtým bohaté aktivity o činnosť novozaloženého Centra výskumu divadla, ktoré vytvára platformu pre vedeckú a výskumnú činnosť v oblasti divadelnej histórie a teórie, sústreďuje sa na oblasť dejín slovenského divadla a drámy, vytvára moderné metódy pre ich analytické spracovanie, spresňuje terminológiu divadelných reálií a postihuje pozíciu slovenského divadla a drámy v stredoeurópskom kontexte. V tom istom roku sa stal Divadelný ústav spoluzakladateľom projektu Informačnej siete Theatre.sk - Monitoring divadiel na Slovensku s cieľom informovať divadelnú a širšiu kultúrnu obec o aktuálnom divadelnom dianí na Slovensku a prezentovať komplexné analýzy divadelných sezón; výstupy odborných hodnotiteľov tvoria on-line databázu a archív komplexného pohľadu na divadelnú sezónu v jednotlivých divadlách. Od marca 2007 vydáva mesačník o divadelnom dianí a umení na Slovensku kød - konkrétne o divadle, obsahujúci recenzie aktuálnych divadelných inscenácií slovenských divadiel, rozhovory o divadle, portréty slovenských tvorcov, profily a programy slovenských divadiel, informácie o divadelných festivaloch, knihy o divadle, nové divadelné hry a preklady.

Jednou z prioritných funkcií Divadelného ústavu je jeho dokumentačná činnosť - systematické zhromažďovanie, spracovávanie, ochraňovanie, uchovávanie a sprístupňovanie zbierok a fondov, ktoré sú klasifikované do štyroch skupín: Dokumentačné fondy, Archívne fondy a zbierky, Knižničné, audiovizuálne a multimediálne fondy, Zbierky galerijnej a muzeálnej hodnoty. V súčasnosti sa akcent kladie na kompletnú informatizáciu a digitalizáciu fondov a zbierok.