Kultúrno-historická expozícia

Najstaršie špecializované národnostné múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou dokumentuje a prezentuje históriu a kultúru ukrajinskej národnostnej menšiny. Má tri expozície - kultúrnohistorickú, národopisnú expozíciu v prírode - skanzen a umeleckohistorickú expozíciu - Galériu Dezidera Millyho.

Lokalizácia: Prešovský kraj / Svidník

Adresa sídla: Centrálna 258, 08901 Svidník

Kultúrno-historická expozícia

Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorého poslaním je dokumentovať základné etapy kultúrno-historického, politického a sociálneho vývoja Rusínov-Ukrajincov Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. Je najstarším národnostným múzeom na Slovensku, v ktorom sa postupne rozvíjala jeho systematická zbierkotvorná, vedeckovýskumná, publikačná, metodicko-odborná a kultúrno - výchovná činnosť. Bohaté zbierkové fondy sa prezentujú prostredníctvom expozícií, výstav a rôznorodých podujatí pripravovaných najmä na pôde národopisnej expozície v prírode (skanzene).
Zbierkový fond múzea tvorí vyše 62 000 kusov zbierkových predmetov viažucich sa k zameraniu múzea . Zaujímavé sú unikátne archeologické nálezy, stredoveké písomné materiály o vzniku jednotlivých obcí, dokumenty o národnostnom postavení západoukrajinského obyvateľstva, najtypickejšie pamiatky ľudovej architektúry a bývania v oblasti severovýchodného Slovenska .Medzi najstaršie a najcennejšie zbierkové predmety patrí súbor ikon zo 16.- 18. storočia.
Hlavná kultúrno-historická expozícia dokumentuje kultúrno-historický vývoj ukrajinsko-rusínskeho obyvateľstva Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. Expozícia, - okrem prvej časti ČLOVEK A PRÍRODA, v ktorej je predstavená flóra a fauna karpatskej prírody, ako jeden z hlavných determinantov celkového spôsobu života človeka a sociálno-ekonomického vývoja prezentovanej oblasti, - je členená chronologicky a zahrňuje obdobie od PRAVEKU cez obdobie FEUDALIZMU, KAPITALIZMU až po SÚČASNOSŤ. V expozícií sú exponované unikátne archeologické nálezy - mamutí kel a mamutí zub z okolia Svidníka, kamenné sekeromlaty, kamenné sekery, amforovité nádoby a pod., - stredoveké písomné pamiatky o vzniku jednotlivých obcí, dokumenty o národnostnom postavení západoukrajinského obyvateľstva, ukážky hmotnej a duchovnej kultúry. Patričná pozornosť sa venuje dokumentácii literárnych úsilí Rusínov-Ukrajincov.
Vedecko-výskumná činnosť vychádza zo zamerania múzea a jeho zbierkového fondu s cieľom maximálneho vedeckého využitia informácií z týchto fondov, so špecifickými výstupmi.

MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY
Centrálna ul. 258
089 01 Svidník
tel.: 054/24 510 01 /  054/24 510 03-04
e-mail: muzeum@muk.sk
www.snm.sk

OTVORENÉ
Kultúrnohistorická a Umeleckohistorická expozícia - Galéria Dezidera Millyho:
utorok - piatok od 8.30 do 16.00 h
sobota - nedeľa od 10.00 do 16.00 h
Národopisná expozícia v prírode (skanzen):
máj - október:
pondelok - piatok od 8.30 do 18.00 h
sobota - nedeľa od 10.00 do 18.00 h

SLUŽBY
Lektorské výklady; predaj propagačného materiálu a kníh; možnosť občerstvenia v národopisnej expozícii v prírode v objekte furmanskej krčmy; rodinné a firemné oslavy v priestoroch tohto objektu; svadobné a iné obrady v drevenom chráme; knižnično-informačné a výpožičné služby; odborno-metodická pomoc študentom a folklórnym súborom, ako aj začínajúcim autorom v oblasti literárnej a umeleckej tvorby

 

 

 

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Kultúrno-historická expozícia SNM-MUK

Centrálna 258, 089 01 Svidník
Infolinka: +421 54 245 10 01
Email: sekretariat-muk@snm.sk

Otváracie hodiny pokladne

Utorok - piatok od 8.30 do 16.00 h.
Sobota - nedeľa od 10.00 do 16.00 h.

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.