Kultúrna pamiatka roka – cena Fénix


Na základe hodnotenia a návrhov odbornej poroty udeľuje minister kultúry titul Kultúrna pamiatka roka. Minister kultúry udelí v príslušnom kalendárnom roku najviac štyri tituly Kultúrna pamiatka roka. Tri tituly pre objekty kultúrnych pamiatok a jeden titul pre pamiatkové územie.

Symbolom súťaže je výtvarný objekt s názvom Fénix, ktorého originál je trvale uložený na ministerstve kultúry, na sekcii kultúrneho dedičstva.

Poslaním súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.

Cieľom súťaže je oceniť z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt:

 • prípravu a realizáciu obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok,
 • prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií.

Podmienkou prihlásenia do súťaže je ukončenie komplexnej obnovy/reštaurovania hnuteľnej/nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, ukončenie obnovy/reštaurovania ucelenej časti nehnuteľnej kultúrnej pamiatky alebo ukončenie obnovy ucelenej časti pamiatkového územia. Do súťaže možno prihlásiť hnuteľné/nehnuteľné kultúrne pamiatky a pamiatkové územia, na ktorých bola obnova/reštaurovanie ukončené v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Ceny za rok 2014

 • budú udeľované na jeseň 2015

Ceny za rok 2013

 • komplexné reštaurovanie interiéru kostola sv. Františka Xaverského v Trenčíne
 • obnova a reštaurovanie verejných priestorov 1. nadzemného podlažia Radnice v Kremnici
 • obnova interiéru a reštaurovanie reprezentačnej miestnosti kaštieľa v Ploskom
 • komplexná obnova industriálnej pamiatky „Elektrárňa Piešťany“

Ceny za rok 2012

 • reštaurovanie južnej fasády kostola sv. Jána Krstiteľa v Jasove
 • reštaurovanie stredovekého presbytéria v evanjelickom kostole v Rimavskom Brezove
 • organ v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave
 • nástenné maľby v presbytériu Kostola sv. Jakuba v Levoči

Ceny za rok 2011

 • komplexná obnova a reštaurovanie kostola Františka Xaverského (jezuitský kostol) v Skalici
 • komplexná obnova a reštaurovanie Jesenákovho kaštieľa a parku v Tomášove
 • komplexná obnova renesančného paláca na hrade Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
 • komplexná obnova kostola a reštaurovanie mobiliáru kostola sv. Juraja v Poprade – Spišskej Sobote

Ceny za rok 2010

 • komplexné reštaurovanie súsošia Golgoty, nástennej výmaľby a mobiliáru svätyne v Bazilike Sv. Egídia v Bardejove
 • prinavrátenie historickej Apponyiovskej knižnice do obnoveného kaštieľa a parku v Oponiciach, okres Topoľčany
 • komplexná obnova a reštaurovanie meštianskeho domu na Kammerhofskej ulici č.16 v Banskej Štiavnici
 • reštaurovanie hlavného oltára Sv. Mikuláša a bočného oltára Panny Márie Škapuliarskej v r. k. Kostole Sv. Mikuláša biskupa v Domaniži, okres Považská Bystrica

Ceny za rok 2009

 • komplexná obnova a reštaurovanie mobiliáru v drevenom artikulárnom kostole v Hronseku, okres Banská Bystrica
 • reštaurovanie svätyne r. k. kostola Sv. Štefana kráľa v Žiline
 • komplexná obnova a reštaurovanie kaplnky sv. Jána Almužníka v Katedrále Sv. Martina v Bratislave
 • obnova a revitalizácia verejných priestranstiev pamiatkovej zóny Mesta Skalica

Ceny za rok 2008

 • komplexná obnova západného krídla Radnice v Trnave
 • komplexná obnova a reštaurovanie stredovekej hradnej kaplnky a priľahlých priestorov na hrade Ľupča, okres Banská Bystrica
 • obnova a reštaurovanie západnej a južnej fasády vrátane fasád severnej a južnej veže premonštrátskeho Kostola Sv. Trojice v Košiciach
 • obnova a revitalizácia verejných priestranstiev historického centra Banskej Štiavnice

Ceny za rok 2007

 • komplexná obnova a reštaurovanie Radnice v Bardejove
 • komplexná obnova Secesného mostu s kamennou novobarokovou balustrádou zábradlia v Kráľovej pri Senci, okres Senec
 • komplexná obnova objektu Marianum (Seminarium B. M. V. de Coelum Assumatae) v Trnave
 • komplexná obnova a reštaurovanie r. k. Kaplnky Sv. Kataríny Alexandrijskej v Bratislave na Michalskej ulici

Ceny za rok 2006

 • komplexná obnova a reštaurovanie r. k. Kaplnky Sv. Michala Archanjela v Košiciach - Strednom Meste
 • reštaurovanie mobiliáru v drevenom Chrámu Sv. Michala Archanjela v Ladomirovej, okres Svidník
 • reštaurovanie Zelenej miestnosti v Thurzovom dome v Banskej Bystrici
 • komplexná obnova a reštaurovanie r. k. kostola Sv. Jakuba Staršieho v Tužine, okres Prievidza

Ceny za rok 2005

 • komplexná obnova a reštaurovanie Csákyho kaštieľa v Bratislave – Prievoze
 • komplexná obnova a reštaurovanie r. k. kaplnky Sv. Michala na Oravskom hrade, okres Dolný Kubín
 • komplexná obnova a reštaurovanie Stĺpu Sv. Trojice na Štefánikovom námestí v Kremnici
 • reštaurovanie ikonostasu a mobiliáru v drevenom Chráme Sv. Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom, okres Svidník