STÁLA EXPOZÍCIA LITERÁRNEHO MÚZEA SNK

Stála expozícia predstavuje vývin literatúry od počiatkov slovanského písomníctva v 9. storočí až po literárne prejavy v období 1. svetovej vojny. V expozícii sú prezentované najvýznamnejšie literárne pamiatky, ktoré poukazujú na históriu slovenského národa.

Odkazy: detail podujatia na stránke inštitúcie

Expozícia, ktorá Vás prevedie storočiami vývoja slovenskej literatúry, je rozdelená chronologicky do deviatich častí:
I.     Národná dvorana - svetlica alebo výborovňa 1. Matice slovenskej
II.    Veľkomoravská ríša - kolíska slovanského písomníctva /800 - 1000/
III.   Nové konštituovanie stredovekej literatúry po vzniku Uhorského štátu /1000 - 1500/
IV.   Renesančná a humanistická literatúra /1500 - 1650/
V.    Literatúra na Slovensku v období baroka /1. pol. 17. stor. - 2. pol. 18. stor./
VI.   Osvietenstvo a počiatky národného obrodenia /1780 - 1820/
VII.  Klasicizmus /1820 - 1840/
VIII. Romantizmus /1840 - 1880/ a matičné roky /1863 - 1875/
IX.   Realizmus a slovenská moderna /1870 - 1918/
Z prezentovaných exponátov pozornosť pútajú originálne výtvarné diela slovenských umelcov, historický nábytok a rôzne písacie potreby od najstaršieho obdobia. Vzácne staroslovienske texty, kódexy, prvotlače a ďalšie cenné rukopisy predstavujeme formou faksimílií /verné kópie originálov/.

Stálu expozíciu rozširujú doplnkové expozície predstavujúce ďalšie etapy vývinu slovenskej literatúry:

Nestála expozícia + /1918 - 1945/
Aký bol vývin slovenskej literatúry v období búrlivých spoločensko-politických zmien, rozpadu Rakúsko-uhorskej monarchie a vzniku prvej Československej republiky, v období svetovej hospodárskej krízy a nastupujúceho fašizmu v Európe. Výstava približuje diela a autorov novosymbolizmu, vitalizmu, proletárskej literatúry, socialistického realizmu, nadrealizmu, katolíckej moderny, sociálno-psychologického realizmu a lyrizačné tendencie v próze, naturizmus, dramatickú a literárnovednú tvorbu.

Nestála expozícia ++ /od r. 1945/
Čo sa dialo v slovenskej literatúre po 2. svetovej vojne, keď jej charakter určovali zložité politické podmienky? Štátna ideológia predpisovala autorom obsah, témy, ale aj formy literatúry. Výstava prezentuje mnohých spisovateľov, redaktorov a vydavateľov, ktorí boli prenasledovaní, nesmeli tvoriť a zapájať sa do verejného života.

Prehliadku expozície Literárneho múzea SNK a Národného cintorína môžete objednať aj na www.snk.sk.