EN | SK
sipka Domov | O nás | Návod | Kontakt | RSS kanál predstavení | RSS kanál výstav sipka

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Adresa:

Lazovná 9
975 58 Banská Bystrica

www.svkbb.eu

tel: +421 48 415 5111,
      +421 48 471 0769
fax: +421 48 412 4096

e-mail: svkbb@svkbb.eu

Otváracie hodiny

pondelok : 13.00 - 17.00
utorok : 10.00 - 18.00
streda : 10.00 - 18.00
štvrtok : 10.00 - 18.00
piatok : 10.00 - 18.00
sobota : 09.00 - 12.00

 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici


• je koordinačným, výskumným, metodickým, vzdelávacím, poradenským a štatistickým pracoviskom knižničného systému,
• zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, predovšetkým odborné knižničné dokumenty domáceho a zahraničného pôvodu, ako aj špeciálne technické dokumenty,
• poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby podporujúce rozvoj vedy, techniky, kultúry a vzdelávania,
• je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,
• je konzervačnou knižnicou Slovenskej republiky, získava a uchováva povinné výtlačky v zmysle zákona č. 212/1997 Z.z. a jeho doplnení zákonom č. 182/2000 Z.z. a 535/2003 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií,
• spolupracuje na budovaní súborného katalógu slovenských knižníc,
• zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie,
• koordinuje tvorbu bibliografie vedných odborov, utvára a sprístupňuje ich databázy,
• výsledky odbornej a vedecko-výskumnej činnosti prezentuje prostredníctvom vlastnej edičnej, publikačnej a propagačnej činnosti,
• zabezpečuje a uskutočňuje vedecké, odborné, vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia súvisiace s predmetom jej činnosti.

 

     Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je pokračovateľkou Mestskej verejnej knižnice, ktorá vznikla v roku 1926. Knižnica získala v roku 1969 štatút vedeckej knižnice a podieľa sa na plnení viacerých celoslovenských úloh. Fond knižnice obsahuje vyše 1 700 000 knižničných jednotiek, z toho približne 600 000 kníh, ďalej periodickú tlač, hudobniny, legislatívne dokumenty, technické normy a patenty, mapy a iné druhy dokumentov. Knižnica má právo povinného výtlačku, zamestnáva takmer 80 pracovníkov a poskytuje služby pre približne 600 až 800 používateľov denne. Celkový počet registrovaných používateľov je okolo 9000. Používateľom knižnice sa môže stať záujemca nad 14 rokov a príležitostní návštevníci knižnice môžu požiadať o jednorazovú službu pre nečlenov. Základné služby knižnice - vypožičiavanie kníh alebo používanie študovní - sú zdarma a nadštandardné služby - napríklad rešeršné, kopírovacie alebo medziknižničná výpožičná služba sú platené služby podľa aktuálneho cenníka knižnice.


     Používatelia si objednávajú literatúru prostredníctvom elektronickej žiadanky priamo v knižnici alebo cez internet. Ďalším zdrojom informácií sú databázy alebo internet, ktorý je v knižnici k dispozícii v niekoľkých študovniach ako aj v priestoroch WIFI zóny pre používateľov knižnice zdarma. Používatelia knižnice si tiež môžu nechať vypracovať rešerš u odborných pracovníkov. V rámci celoslovenského projektu Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc alebo inak nazývaným Informácie pre inovácie, pôsobí v ŠVK od roku 2009 Informačno-vedecké centrum, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu špecializovaných služieb pre sektor malého a stredného podnikania a zabezpečiť dostupnosť vedeckých, technických a ekonomických informácií na báze elektronických informačných zdrojov prostredníctvom internetu v regióne stredného Slovenska. Jeho úlohou je uľahčiť prístup k informáciám, a tým napomôcť inováciám v priemysle a budovaniu znalostnej ekonomiky v SR. V najväčšej študovni - Univerzálnej študovni sa nachádza okolo 10 000 kníh určených na prezenčné štúdium - od veľkých encyklopédií v rôznych jazykoch, cez príručky z najrôznejších oblastí po učebnice a regionálnu literatúru. Moderná počítačová technika umožňuje prístup do online katalógu knižnice, databáz knižnice a internetu. V Študovni odborných periodík je k dispozícii viac než 1200 titulov časopisov, a to čísla z aktuálneho roku. V knižnici sa nachádza Bibliograficko-informačné a databázové centrum, ktoré využívajú najmä študenti. Centrum poskytuje bibliografické, rešeršné a informačné služby. Okrem databáz systému NAVIGA zabezpečuje pre používateľov prístup do pätnástich databáz spoločnosti EBSCO vrátane hudobnej databázy RILM, do vlastnej regionálnej databázy ŠVK Pamäť mesta Banská Bystrica a do piatich databáz licencovaných ŠVK - BiblioMedica, EZB, GALE, Slovenské technické normy online, a do novej plnotextovej databázy elektronických kníh ebrary Public Library Complete, kde budú sústreďované zdigitalizované materiály ŠVK od roku 2000 a vzácne historické tlače. V rámci projektu Informácie pre verejnosť získala Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici ako jedna z osemnástich knižníc v Slovenskej republike štatút Partnerskej knižnice Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sprístupňuje informačné dokumenty a materiály o činnosti NR SR. Knižnica však ponúka niekoľko ďalších študovní. V októbri 2009 bola po rekonštrukcii otvorená Študovňa viazaných periodík, kde možno študovať staršie ročníky časopisov. Špecifické zameranie má Stredisko patentových informácií, ktoré bolo zriadené na základe dohody s Úradom priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici. Jeho cieľom je predovšetkým priblížiť informačné zdroje z oblasti patentových informácií a priemyselného vlastníctva širokej technickej verejnosti, najmä však používateľom a návštevníkom knižnice. Študovňa špeciálnych dokumentov poskytuje prezenčné výpožičky informačných dokumentov, slovenských technických noriem, slovenských patentových spisov, odborných časopisov z odboru normalizácie, metrológie, skúšobníctva, patentových vestníkov: ESPACE (patentové spisy), JASPI (Zbierka zákonov SR), patenty. Sprístupnená je nová študovňa digitálnych dokumentov. Z ďalších študovní možno spomenúť Študovňu starých a vzácnych dokumentov, ktorej najstaršie exempláre kníh pochádzajú zo 16. storočia.


     Knižnica disponuje 5 jazykovými študovňami. Nemecká študovňa bola zriadená v spolupráci s Goetheho inštitútom a vyvíja rôzne aktivity pre študentov ako aj učiteľov nemeckého jazyka zo všetkých stupňov škôl v meste. Centrum slovanských štúdií slúži na podporu vzdelávania v jazykoch slovanských národov (ruský, ukrajinský, poľský, bulharský, český, chorvátsky, srbský, bieloruský) prispieva k šíreniu ich kultúrneho dedičstva a sprístupňuje dokumenty na prezenčné aj absenčné štúdium. Pre získanie nových a najmä aktuálnych informačných dokumentov a organizovanie kultúrnych podujatí spolupracuje s veľvyslanectvami a zastupiteľskými úradmi slovanských krajín v Slovenskej republike ako aj s knižnicami v Poľsku, Česku, Rusku, na Ukrajine a múzeami v Bielorusku. InfoUSA poskytuje informácie o USA a pomáha organizovať americké kultúrne a informačné programy v regióne stredného Slovenska. Britské centrum bolo zriadené v spolupráci s British Council a svojou činnosťou sa zameriava na podporu vzdelávania v anglickom jazyku a poskytovanie informácií o Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska z vlastných zdrojov a z internetu. Window of Shanghai je študovňa zameraná na čínsku kultúru. Bola založená v spolupráci so Šanghajskou knižnicou v Čínskej ľudovej republike a s Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky na Slovensku. Nadväzuje na posolstvo významného architekta Ladislava E. Hudeca, rodáka z Banskej Bystrice, ktorého stavby sa stali neoddeliteľnou súčasťou panorámy Šanghaja.


     Knižnica poskytuje niekoľko ďalších špecializovaných služieb, napríklad Stredisko európskych informácií pomáha vyhľadávať informácie s tematikou EÚ na internete alebo umožňuje prezenčné štúdium dokumentov, periodík a informačných materiálov. Vzdelávacie centrum ŠVK ponúka moderne vybavenú počítačovú učebňu a prednáškovú sálu s príručným fondom z oblasti informačnej výchovy. Galéria s poetickým názvom Galéria v podkroví sprístupňuje výtvarné umenie slovenských a zahraničných umelcov, dáva priestor mladým a začínajúcim výtvarníkom. Novootvorené Hudobné átrium ponúka návštevníkom muzikologickú literatúru, hudobné periodiká, zvukový archív, samoobslužný audio systém, možnosť prehrať si skladby na klavíri alebo nerušene relaxovať pri hudbe alebo hudobnom filme. Poskytuje priestor na tvorivé hudobné aktivity pre jednotlivcov a skupiny.


     Do Štátnej vedeckej knižnice je organizačne začlenené aj Literárne a hudobné múzeum, ktoré dokumentuje literárnu a hudobnú kultúru, osobnosti literatúry regiónu Banská Bystrica a Brezno. Zbiera a uchováva pamiatky dokumentujúce spisovateľov, skladateľov, divadelných umelcov, ale aj umelecké súbory, spolky, divadelné a operné premiéry, koncerty, festivaly a iné významné podujatia. Zabezpečuje tiež celoslovenskú dokumentáciu výroby a používania slovenských ľudových hudobných nástrojov. Príťažlivá je zbierka vyše 250 ľudových hudobných nástrojov a niekoľkých historických hudobných nástrojov. Deti aj dospelých návštevníkov očaria bábky a rôzne rekvizity dokumentujúce bábkoherecké aktivity v regióne. Interaktívna expozícia Bábkarského salóna mapuje bábkarské tradície na Slovensku. Zbierkový fond múzea zahŕňa okolo 50 tisíc kusov predmetov a dokumentov, za vyše 30 rokov činnosti múzeum zorganizovalo vyše 200 výstav a navštívilo ho okolo 300 000 návštevníkov. K najvzácnejším a najstarším exponátom patria staré tlače, napríklad Lutherova Biblia z roku 1555 a kniha Notície od významného slovenského učenca Mateja Bela z roku 1736.


     Štátna vedecká knižnica je nielen knižnično-informačným centrom, ale jej aktivity sú oveľa širšie. Pravidelne sa usporadúvajú výstavy, koncerty, prezentácie významných osobností Slovenska v rámci cyklu Osobnosti, či prezentácie vydavateľstiev spojené s besedami a výstavkami kníh z ich produkcie. Organizuje alebo sa spolupodieľa na organizovaní podujatí celoslovenského a regionálneho významu, prezentuje sa mnohými kultúrnymi aktivitami v zahraničí. Všetky tieto činnosti majú svojich stálych návštevníkov a významnou mierou prispievajú ku kultúrnym aktivitám mesta. Divadlo D44, ktoré slúži najmä pre prezentáciu malých divadelných foriem, využívajú najmä študenti Akadémie umení v Banskej Bystrici. Svoju činnosť a služby prezentuje knižnica aj prostredníctvom Knižničných novín, ktoré sú jej čitateľom a návštevníkom k dispozícii zdarma.

     V súlade so Zriaďovacou listinou a Osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, vydaným MŠ SR realizuje vedecko-výskumnú, dokumentačnú a poradenskú činnosť, prezentuje výsledky výskumu, realizuje vedecké, odborné, vzdelávacie podujatia. Spolupracuje s partnerskými knižnicami a múzeami na Slovensku a v zahraničí pri organizovaní spoločných aktivít.


     V najbližšom období sa bude dominantne zameriavať na rozvoj elektronických služieb prostredníctvom virtuálnej knižnice s možnosťou študovať dokumenty v pohodlí domova alebo pracoviska resp. si ich stiahnuť do tabletu, smartfonu alebo elektronickej čítačky kníh, čo zabezpečuje uplatňovaním nových technológií a modernizáciou digitalizačných zariadení.

 

  • Kalendár podujatí